Гребенски пут

ASFALЬT

ОБЪЕКТ

Obnovlenie dorogi «grebenski put» na Fruška-gore, ot perekrestka s gosudarstvennoй dorogoй pervoй kategorii nomer Ib-21 (Novi-Sad — Ruma) do perekrestka s gosudarstvennoй dorogoй vtoroй kategorii nomer IIb-313 (Rakovac — Vrdnik)

Услуга

Otbor prob vo vremя ukladki i provedenie kontrolя svežeuložennoй asfalьtovoй massы, otbor kernov asfalьta posle ukladki i opredelenie harakteristik uložennoй asfalьtovoй massы, izmerenie izgibov vыpolnennoй dorožnoй konstrukcii, polevыe ispыtaniя na vыpolnennom finišnom sloe asfalьta.

Год

2020

Поверхность

4725,46 m

Место

Municipalitet Irig

Клиент

“KATAGO construction” d.o.o. Ruma

Статус