Lаboratorija za asfalt i ugljovodonična veziva

•Ispitivanje kvaliteta asfaltnih mešavina pre i posle ugradnje za potrebe kontrole, projektovanja i izgradnje svih vrsta asfaltnih slojeva,

•Interna kontrola kvaliteta proizvodnje asfalta na asfaltnim bazama (stalna ili periodična kontrola),

•Izrada prethodnih mešavina za asfalt betone, bitumenizirane noseće slojeve, SMA, površinske obrade, mikroasfalte i ostale vrste vrućih, toplih i hladnih asfaltnih mešavina

•Izrada radnih mešavina na asfaltnim bazama

•Konsultantske usluge pri izvođenju asfalterskih radova

•Ispitivanje bitumena i polimer modifikovanih bitumena

•Ispitivanje bitumenskih emulzija i hidroizolacija

•Ispitivanje razređenih bitumena

•Interna kontrola kvaliteta u postrojenjima za proizvodnju bitumena, polimer modifikovanih bitumena i bitumenskih emulzija (stalna ili periodična kontrola)

•Konsultantske usluge pri proizvodnji i upotrebi svih vrsta ugljovodoničnih veziva

Laboratorija za kamen i kamene agregate

•Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika kamena i kamenih agregata

•Ispitivanja minerološko petrografskog sastava kamena i kamenih agregata

•Hemijska ispitivanja kamena

•Ocena kvaliteta i mogućnosti upotrebe kamena i kamenih agregata

•Interna kontrola kvaliteta proizvodnje kamena i kamenih agregata u kamenolomima, separacijama, drobiličnim postrojenjima i svim vrstama eksploatacije prirodnih materijala