AG Institut

Klinika za infektivne i tropske bolesti

Vrsta usluge

Projektovanje- nova gradnja, IDR za urbanistički projekat, oktobar 2020. godine

Mesto

Beograd, Opština Savski venac, Bulevar oslobođenja br. 16, k.p. 1479/1, 1479/2, KO Savski venac

Klijent

Klinički centar Srbije, Ulica Pasterova br. 2, Beograd

Tehnički podaci

Novoprojektovani objekat Klinike za infektivne i tropske bolesti zamišljen je kao slobodnostojeća struktura. Gabarit objekta je oblika latiničnog slova „L“, spratnosti 2Po+P+3, a pozicioniran u jugozapadnom delu parcele. Usled većeg broja izgrađenih elemenata u ovom delu lokacije, predviđa se rušenje svih funkcionalnih i objekata bez namene kako bi se gabarit nove centralne zgrade pozicionirao na pomenutom mestu.

Ukupna NETO površina objekta: 18.803,37 m2

Ukupna BRUTO površina objekta: 21.755,29 m2

Na suterenskoj etaži je obezbeđeno 14 parking mesta, dok je u podrumskom spratu, na nivou -2 obezbeđeno 59 parking mesta za posetioce i pacijente. Vertikalnost u formi postignuta je hipertrofiranim prozorskim ramovima koji su na svakoj etaži u ritmičnom rasterskom nizu postavljeni od međuspratnog, do međuspratnog venca. Brisoleji u svetloj nijansi imaju zadatak da stvore dinamičnu formu, ali bez narušavanja fenestracije i postignute ritmičnosti i smanje insolaciju.