AG Institut

Usluge

Izrada studija i planske dokumentacije

Pratite nas

AG Institut isporučuje složena i održiva rešenja kombinujući stručna znanja iz raznih područja građevinske delatnosti, a svako od njih podrazumeva prethodnu analizu i planiranje.

 • Izrada studija izvodljivosti za izgradnju (regionalnih vodovodnih sistema, regionalnih kanalizacionih sistema, autoputeva i regionalne puteva, regionalnih deponija i sl.);
 • Konsultantske, studijske i projektantske usluge pri definisanju celovitih rešenja upravljanja otpadom;
 • Izradu studija o uticaju na životnu sredinu;
 • Izrada ekspertiza i veštačenja;
 • Stručne analize;
 • Prostorni planovi;
 • Planovi generalne regulacije;
 • Planovi detaljne regulacije;
 • Urbanistički projekti
0 +
Projekat
0 +
Klijenata

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i vršenje tehničke kontrole

AG Institut poseduje licence za projektovanje koje izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

a njegovi inženjeri individualne projektantske i izvođačke licence Inženjerske komore Srbije. U projektnom birou AG Instituta nastaju i razvijaju se projekti čiju realizaciju prati stručni tim inženjera od same ideje do njihovog završetka, što predstavlja garanciju kvaliteta, funkcionalnosti i sigurnosti:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije arhitektonsko-građevinskih objekata (zdravstvenih ustanova, obrazovnih ustanova, objekata od kulturnog i istorijskog značaja, rezidencijalnih objekata, industrijskih objekata, objekata uslužnih delatnosti (pijace, lanci marketa i sl.);
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata-saobraćajnica (autoputeva, državnih puteva I i II reda, lokalnih, gradskih, pristupnih puteva kako novih tako i rekonstrukciju postojećih), graničnih prelaza, hidrotehničkih instalacija, objekata javnog osvetljenja, pratećih putnih objekata i sl.;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije hidrotehničkih instalacija i objekata (regionalnih vodovodnih sistema, regionalnih kanalizacionih sistema, postrojenja za prečišćavanje pitkih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, navodnjavanja, regulisanje reka, gradskih vodovodnih i kanalizacionih sistema, pumpnih stanica, bunara sa hidrotehničkom opremom, rezervoara i sl.);
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije regionalnih i lokalnih deponija (novoprojektovanih kao i sanacije i rekultivacije postojećih), reciklažnih stanica, reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije termonergetskih postrojenja;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti parternog uređenja (škola, trgova, tržnih centara, fabrika);
 • Izrada projektno-tehničke optičkih telekomunikacionih mreža i video nadzora.
karin-komerc-4
rehabilitacija-4
grebenski-put-2

Stručni nadzor

Pružamo usluge stručnog nadzora tokom građenja svih vrsta objekata, odnosno izvođenja radova, rekonstrukcije, sanacije ili adaptacije objekata pri čemu zaposleni koji obavljaju ovu delatnost pružaju stručnu pomoć tokom izvođenja radova. Usklađenost sa zahtevima projekta, blagovremeni završetak radova u okviru budžeta zajedno sa ispunjenjem svih obaveza prema investitoru, naš je osnovni zadatak i cilj.

Upravljanje projektima

AG Institut vrši konsultantske usluge za upravljanje projektima prema zakonodovstvu Republike Srbije kao i prema uslovima ugovora po internacionalnom standardu – FIDIC procedura. Takođe, pružamo inženjering i konsalting usluge za tehničko i finansijsko upravljanje realizacijom projekata. i izradom tenderske dokumentacije.

Svaki projekat ima svoj životni ciklus u kojem se može uočiti više faza. Definisanje faza zavisi od interesa učesnika na projektu. Kvalitetno upravljanje projektima pruža dovoljno prostora za praktičan rad, pogotovo na definisanju konkretnih procedura i rešenja usaglašenih sa specifičnim uslovima realizacije projekata.

Laboratorijske usluge

Laboratorije u građevinarstvu igraju značajnu ulogu u gotovo svim fazama, od projektovanja, izgradnje, procene i provere postojanosti karakteristika građevinskih proizvoda.

AGI laboratorije učestvuju u sprovođenju kontrole kvaliteta materijala, konstruktivnih elemenata i svih radova pri izgradnji velikog broja građevinskih objekata različitih vrsta, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Terenski istražni radovi uključuju aktivnosti na istražnom bušenju, terenskim ispitivanjima tla i stena, geofizičkim ispitivanjima terena, ispitivanjima mehaničkih karakteristika i vodopropusnosti tla i stenovite mase, kao i aktivnostima terenskih merenja i opažanja geotehničkih konstrukcija.

Stalnim ulaganjem u razvoj, nabavkom nove opreme i stalnom edukacijom zaposlenih, AGI laboratorija je u stanju da pruži podršku svim ovim procesima. Stručni kadrovi u laboratorijama kroz laboratorijsko i terensko ispitivanje karakteristika građevinskih materijala, proizvoda i konstrukcija i ispitivanje kvaliteta različitih vrsta vode i tla svakodnevno stiče poverenje klijenata ispunjavanjem kriterijuma za ispitivanje i poštovanjem važećih propisa.

AGI laboratorije poseduju sofisticiranu opremu za izvođenje istraživačkog rada na svim vrstama građevinskih objekata s ciljem utvrđivanja stanja materijala i objekata. AG Institut poseduje laboratoriju za fizička i mehanička ispitivanja građevinskih materijala u laboratoriji i na terenu, akreditovanu od strane Akreditacionog tela Srbije i poseduje sertifikat o akreditaciji kojim zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Sertifikat i celokupan obim akreditacije mogu se naći na linku: Sertifikat i akreditacije

Posedujemo laboratorije na teritoriji Novog Sada i Beograda. Naša laboratorija poseduje modernu opremu koja je kalibrisana od strane akreditovanih firmi, a svi laboratorijski opiti obavljaju se prema važećim srpskim i evropskim standardima.

Politika kvaliteta laboratorije za ispitivanja AGI je sastavni deo politike kvaliteta kompanije AG Institut. Primarni interes laboratorije je da se ispitivanja uvek obavljaju u skladu sa metodama koje su objavljene u međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim standardima. Politika kvaliteta laboratorije za ispitivanja AGI zasniva se na obezbeđenju ostvarenja dobre profesionalne prakse i kvalitetu ispitivanja, ostvarenju liderstva rukovodstva kroz njihovo angažovanje na stalnom poboljšanju uspešnosti laboratorije, poštovanje zakonskih propisa, standarda i slično.

U okviru laboratorije vršimo sledeće ispitivanja:

 • Uzorkovanje tla
 • Uzorkovanje kamena
 • Uzorkovanje asfalta
 • Uzorkovanje betona
 • Ispitivanje tla
 • Ispitivanje kamena i kamenih agregata
 • Ispitivanje asfalta i ugljovodoničnih veziva
 • Ispitivanje betona i cementa
 • Ispitivanje građevinskih materijala
 • Ispitivanje armature